મહાવીર જન્મ કલ્યાણક ની શુભેચ્છાઓ માતા ત્રિશલા ઝુલાવે પુત્ર પારણે રે, ગાવે હાલો હાલો હાલરડાં ના ગીત, સોના રૂપા ને વળી રતને જડિયું પારણું રે, રેશમ દોરી ઘુંઘરી વાગે છુંમ છુંમ રીત હાલો હાલો હાલો હાલો મારા નંદ ને રે....

Director of operations at CompuBrain my core function is to bond the three pillars at CompuBrain: Business, Technology and Innovations

Hiren Doshi, Director of operations at CompuBrain my core function is to bond the three pillars at CompuBrain: Business, Technology and Innovations

મહાવીર જન્મ કલ્યાણક ની શુભેચ્છાઓ

માતા ત્રિશલા ઝુલાવે પુત્ર પારણે રે,
ગાવે હાલો હાલો હાલરડાં ના ગીત,
સોના રૂપા ને વળી રતને જડિયું પારણું રે,
રેશમ દોરી ઘુંઘરી વાગે છુંમ છુંમ રીત
હાલો હાલો હાલો હાલો મારા નંદ ને રે....

મહાવીર જન્મ કલ્યાણક ની શુભેચ્છાઓ માતા ત્રિશલા ઝુલાવે પુત્ર પારણે રે, ગાવે હાલો હાલો હાલરડાં ના ગીત, સોના રૂપા ને વળી રતને જડિયું પારણું રે, રેશમ દોરી ઘુંઘરી વાગે છુંમ છુંમ રીત હાલો હાલો હાલો હાલો મારા નંદ ને રે....

Let's Connect

sm2p0